lördag 26 januari 2013

Skolarbete

Funderar igen på dotterns skolarbete. Denna helg jobbar hon med en akademisk rapport på temat migration. Instruktionerna som de fått är svåra att förstå, även för mig som är akademiker så hur det ska vara för en förälder med knackig eller ingen svenska vågar jag inte tänka på. De bygger på arbetssättet från universitetet, hur man jobbar med uppsatser på högre akademisk nivå. Det kan vara värt att tänka på.

Som till exempel beskrivning av inledningen:


1.     Inledning – skall innefatta följande delar:
1.   Bakgrund – text som ger läsaren viktig bakgrundsfakta, så att läsaren förstår resultatet bättre och de slutsatser som författaren kommer att dra. Intresseväckande!
2.     Syfte – Vilket syfte har författaren med rapporten?
3.     Teori – Vilken teoretisk utgångspunkt har författaren?
4.     Problemformulering – Vilken fråga skall utredas?
5.  Avgränsning – Hur skall arbetet avgränsas för att kunna ge korrekta och relevanta slutsatser?
6.   Definition av centrala begrepp – Om författaren kommer att använda sig av definitionsmässigt svåra begrepp så måste författaren bearbeta dessa så att läsaren förstår svårigheten med dessa. Ex. begreppet välfärd, vad innebär det? 
Omfattningen på rapporten är max 15 sidor förutom källförteckning.....


Nåja det är väl ganska tydliga instruktioner. Men för att ytterligare illustrera problemen med vad vi föräldrar måste bidra med kanske det är bättre att skicka med instruktionen till läraren. Tyvärr har läraren nog missat att den är riktad till honom och istället skickat ut den till eleverna. Lätt som en plätt?


Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
·       Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.
·       Historiska begrepp och förklaringsmodeller, och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar.
·       Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.

Bara som en illustration...... av vad vi föräldrar ska kunna.


Inga kommentarer: